Inzet pedagogisch beleidsmedewerker/ coaching bij Peutercentra Beverwijk en Velsen

 

Per 1-1-2019 starten Peutercentra Beverwijk en Velsen met de inzet van een gezamenlijke gekwalificeerde pedagogische beleidsmedewerker/coach. De pedagogische coach is 12 uur voor Beverwijk werkzaam en 14 uur voor Velsen.

 

De functie wordt gecombineerd met managementtaken in Beverwijk. Voor Velsen neemt de pedagogische coach van Beverwijk tijdelijk de taken over van de pedagogische coach van Velsen.

De managementtaken van Beverwijk worden deels tijdelijk door de (interim) manager van Peutercentra Velsen waargenomen.

 

Werkzaamheden van de coach/beleidsmedewerker

Werkzaamheden met betrekking tot de pedagogische beleidsontwikkeling:

 • Bijdrage leveren aan het voorbereiden, ontwikkelen en evalueren van het pedagogisch beleid van de verschillende werksoorten en van het pedagogisch beleidsplan welke betrekking heeft op de locatie.
 • Het signaleren van trends en ontwikkelingen en deze bespreken met de manager Kinderopvang.
 • Het vertalen van pedagogisch beleid naar de locatie.

Werkzaamheden met betrekking tot het coachen:

 • Medewerkers coachen in hun professionele ontwikkeling en bevorderen van hun pedagogische deskundigheid en kwaliteit.

 

Noodzakelijk aantal uren inzet jaarlijks te bepalen

De peildatum voor het berekenen van het minimum aantal uren is 1 januari van elk jaar. Wijzigingen in dat jaar zullen pas verwerkt worden in het jaar daarop. Per 1-7-2019 zullen wij opnieuw bekijken hoeveel uur er noodzakelijk is waarop de formatie voor het jaar 2019 eventueel op bijgesteld zal worden.

 

Noodzakelijk aantal uur in 2019

Voor het bepalen van de formatie in 2019 hebben wij op basis van aantal locaties en op basis van aantal fte de noodzakelijke uren vastgesteld en gebruik gemaakt van de rekentool voor deze berekening.

 

Verdeling uren per locatie

In de toedeling van het aantal beschikbare coaching uren hebben we rekening gehouden met de vak volwassenheid van de medewerkers en de teams. Daar waar het aan de orde is, is ook meegewogen of er op een bepaalde locatie een specifieke individuele coaching behoefte is. Bij de verdeling van de coaching uren zorgen we ervoor dat elke pedagogisch medewerker jaarlijks een vorm van coaching ontvangt.

 

Voorbeelden taken beleidsontwikkeling

 • Update pedagogisch beleidsplan
 • Ontwikkeling nieuw/nieuwe onderdelen pedagogisch beleid
 • Volgen wet- en regelgeving op dit terrein
 • Bijscholing van de pedagogisch beleidsmedewerker
 • Scholing geven aan de medewerkers door de pedagogisch beleidsmedewerker
 • Bespreken pedagogisch beleid met oudercommissies/ouders
 • Beleidsontwikkeling rondom IKC vorming
 • Samenwerking in de doorgaande lijn
 • Beheer en/of actualisatie van het kindvolgsysteem
 • Ontwikkeling VVE-beleid
 • Evaluatie pedagogisch beleid

 

Voorbeelden coaching

 • Individuele coachingsgesprekken
 • Intervisiebijeenkomsten
 • Teamcoaching
 • Vaardigheden-training met oefensituaties
 • Video interactiebegeleiding
 • (meewerkend) coach op de groep
 • Blended learning (e-learning in combinatie met één of meerder (intervisie)bijeenkomsten)